× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Webinar EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit:
Kansen en risico’s voor het Nederlands bedrijfsleven

Op 15 februari 2021 vond het webinar plaats. Hieronder leest u het verslag en de antwoorden op de gestelde vragen in de chat. 

Terugkijken
U kunt onderaan deze pagina de verschillende programmaonderdelen terugkijken. Klik hiervoor op het tegeltje van het betreffende programmaonderdeel.

Verslag
Klik hier voor het verslag van het webinar. 

Vraag en antwoord chat
Onderstaand de antwoorden op een aantal vragen die zijn gesteld in de chat tijdens de sessies.
 

Brandstofbeleid

Voor transport zet Nederland in op elektrificatie. Met name voor personenvervoer is dit al een reëel alternatief. Daar waar elektrificatie nog geen alternatief is, wordt ingezet op duurzame transitiebrandstoffen. Met het Nederlandse beleid voor de Richtlijn hernieuwbare energie wordt blijvend ingezet op afvalstoffen en residuen. Biobrandstoffen die hieruit worden geproduceerd, zoals Bio-CNG, worden gekenmerkt door een hoge ketenreductie. De RED II stuurt op well-to-wheel emissies en kent daarnaast steeds hogere eisen aan ketenreducties bij nieuwe productie-installatie. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een gedelegeerde handeling voor co-procesing. Nederland volgt deze ontwikkeling en zal op basis van de resultaten besluiten of dit binnen de gewenste regelgeving past. Deze discussie zal gevoerd worden bij het opstellen van de Regeling energie vervoer in het kader van de RED II implementatie. 

Nederland zet, conform het Klimaatakkoord, in op een toenemend aandeel hernieuwbare energie richting 2030. Het is de verwachting dat Nederland hiermee ook de prestatie kan realiseren die hoger ligt dan de 6% ketenreductie uit de FQD. In de revisie van de RED II zal bezien worde nof ook de FQD aangepast kan worden.

De inzet van gebruikt frituurvet is nodig om afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren. De limiet op deze grondstof en andere grondstoffen die op bijlage IX deel B van de RED II staan, wordt behandeld in het Besluit energie vervoer. 

Met toenemende ambities in andere sectoren, als ook in andere transportsectoren, zal afstemming noodzakelijk blijven.

De keuzevrijheid die de Richtlijn hernieuwbare energie biedt, is van groot belang gebleken voor lidstaten om tot een energiemix te komen die past bij de lidstaat. Deze vrijheid is nodig om lokaal draagvlak te behouden en zo met transport een bijdrage te leveren aan de Klimaatdoelen. 

BOVAG ondersteunt haar leden op verschillende manieren met de transitie naar duurzame mobiliteit. De opkomst van de elektrische auto maakt het noodzakelijk dat ondernemers zich voorbereiden op een nieuwe toekomst en nieuwe manieren om hun boterham te kunnen verdienen. Bewustwording creëren bij ondernemers is daarbij erg van belang. De invloed van EV zal de komende jaren voor ieder autobedrijf merkbaar worden, groot of klein. Dit vergt een lange termijnvisie en een cultuuromschakeling.

Ook informeert BOVAG haar leden over de ontwikkelingen op het gebied van EV, ADAS en OTA zodat ondernemers zich tijdig kunnen voorbereiden op een nieuw verdienmodel en zij hun klanten goed van dienst kunnen zijn. Met het platform Auto’s de Baas, dat we met een aantal organisaties gezamenlijk hebben opgezet, zorgen we ervoor dat onze garagebedrijven onafhankelijk kunnen blijven werken aan moderne auto’s door gebruik van originele fabrikantendata (OE data).

Daarbij organiseert BOVAG samen met Innovam EV Roadshows waarbij we de leden informeren over alles op het gebied van EV waarbij we antwoord geven op de volgende vragen. Wat komt er op u af, waarom en hoe moet u hier op anticiperen, wat heeft u nodig om hier aan te kunnen werken? Innovam zorgt hierbij voor de praktisch benodigde kennis. Aansluitend hierop heeft Innovam het trainingspallet Edge Mobility opgezet waar ondernemers meer kunnen leren over elektrisch rijden.

Deze vormen van mobiliteit zijn inderdaad onmisbaar binnen het totale mobiliteitssysteem. We moeten slimmer gebruik maken van de beschikbare ruimte, voornamelijk in en naar de binnensteden, dit doen we door in te zetten op Mobility as a Service (MaaS). Door alle vormen van mobiliteit zoals fietsen en wandelen, te integreren binnen één systeem, is het voor de reiziger direct duidelijk wat de beste vorm van mobiliteit is op het gebied van snelheid, prijs en duurzaamheid, daarvoor is een landelijk afsprakenkader wel noodzakelijk.

Daarbij wil BOVAG het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer verder stimuleren, met name door de komst van e-bikes en speed pedelecs is het potentieel enorm uitgebreid. Om het potentieel goed te benutten is een uitbreiding van de stallingsmogelijkheden nodig, het verder terugdringen van de administratieve lastendruk en het verder fiscaal stimuleren van de fiets.


Emissiehandelssysteem (ETS)

De omvang van de rechten in het huidige ETS systeem wordt bepaald door het voor de ETS sectoren geldende reductiedoel ten opzichte van het niveau van emissies in 2005. Het doel wordt bereikt door het aantal emissierechten dat jaarlijks beschikbaar komt elk jaar te verminderen. Als het doel voor het ETS wordt verhoogd, moeten de rechten sneller worden verminderd. 

De Europese Commissie heeft vooralsnog nog geen concrete voorstellen gedaan voor de manier waarop een ETS voor mobiliteit ingericht zou kunnen worden. Het is dus nog niet bekend bij welke partij men de verplichting zou neerleggen om jaarlijks emissierechten in te leveren. Zoals in het webinar benoemd, is de meest genoemde optie de brandstoffenleveranciers, maar niets is zeker hieromtrent. We verwachten vooralsnog geen problemen bij de aansluiting van een eventueel ETS voor het vervoer op Mobility as a Service.

Het is niet de verwachting dat vrijwillige aansluiting bij het ETS voor individuele bedrijven mogelijk zal worden gemaakt. Bij het bestaande ETS geldt er een ETS-plicht voor alle bedrijven in specifieke sectoren. Landen hebben een mogelijkheid om vrijwillig hieraan sectoren toe te voegen, maar niet individuele bedrijven.

Bij het huidige ETS moeten de grote industriële bedrijven en elektriciteitscentrales monitoren hoeveel fossiele brandstoffen ze gebruiken. De jaarverslagen moeten door een onafhankelijk verificatiebureau worden gekeurd, en daarna verzonden aan de Nederlandse emissieautoriteit. Welke meetdata gebruikt kan worden voor ETS wegvervoer is nog onduidelijk, omdat er nog geen concreet voorstel ligt van de Europese Commissie. Het zal bepaald worden door de keuze waar de ETS-plicht wordt toegepast. Bij raffinaderijen zou het bijv. gaan om het volume geproduceerde brandstoffen, en bij brandstofleveranciers het volume verkochte brandstof.

Ja, dat klopt. De verhouding tussen vraag en aanbod van rechten bepaalt dan per systeem de marktprijs. De vraag naar emissierechten hangt af van de kosten van het alternatief, emissiereductie. Dus des te hoger de kosten van emissiereductie, des te groter zal de bereidheid zijn van partijen om certificaten tegen een hogere prijs te kopen. Het aanbod van rechten wordt gekozen door de politiek in samenhang samen met het sectorale reductiedoel. Hoe scherper het doel, hoe minder aanbod van rechten, en hoe hoger de prijs.


Verduurzaming voertuigen

De maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken zien naast een groei van het elektrisch vervoer ook op vermindering van het aantal fossiel gereden kilometers. Met de Green Deal autodelen 2.0 wordt bijvoorbeeld gestimuleerd dat meer gebruik wordt gemaakt van (elektrische) deelauto's en door te investeren in fietsstallingen bij stations wordt het nog aantrekkelijker om op een andere manier dan met de auto te reizen. Daarnaast wordt met werkgevers gekeken naar de mogelijkheden om mobiliteit te verduurzamen door met name op een andere manier te reizen.

Met de Klimaatwet en het Klimaatakkoord heeft Nederland reeds een aantal concrete doelen en ambities voor 2030 en 2050. Daarnaast heeft Nederland in Europa gepleit voor aanscherping van de reductiedoelstellingen op Europees niveau. December vorig jaar heeft de Europese Raad ingestemd met een ophoging van het reductiedoel naar 55% reductie in 2030 en (netto) klimaatneutraliteit in 2050. Nederland is blij met deze ophoging en ziet dit doel asl realistisch, maar zeer ambitieus. Het rapport Bestemming Parijs laat zien dat er een forse opgave ligt om de doelen te realiseren die hieruit volgen voor Nederland en adviseert een volgend kabinet daar voorbereidingen voor te treffen. 

Specifiek voor mobiliteit gelden in Nederland verschillende harde eisen, zoals bijvoorbeeld de inzet van hernieuwbare energie in transport en nul-emissiezones in steden. Daarnaast worden in het kader van het Klimaatakkoord voorbereidingen getroffen voor normen voor goederenvervoer en werkgebonden mobiliteit. Deze maatregelen hebben als doel om duidelijkheid te verschaffen en de haalbaarheid van de klimaatdoelen te vergroten. 

Plenair

Opening

maandag 15 februari
15:00 - 15:25 uur

Break-outsessies

Break-outsessie 1: Verduurzaming voertuigen

maandag 15 februari
15:25 - 16:05 uur

Break-outsessie 2: Brandstofbeleid

maandag 15 februari
15:25 - 16:05 uur

Break-outsessie 3: Europese emissiehandelssysteem (ETS)

maandag 15 februari
15:25 - 16:05 uur

Plenair

Vooruitblik en afsluiting

maandag 15 februari
16:05 - 16:40 uur

2020
Bekijk hier de talkshow 'De toekomst is al begonnen' met o.a. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

2019
Benieuwd naar het programma van Festival Duurzame Mobiliteit 2019? Bekijk het hier.


naar boven